ကာမမင်းသား - နမ်းလိုက်တော့မယ်နော်

February 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

ကာမမင်းသား - နမ်းလိုက်တော့မယ်နော် - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online....

Description

 ကာမမင္ းသား - နမ္ းလု  ိ က္ ေတာ ့  မယ္ ေနာ္

1

PDF by Had3s.com

`` ဟယ္ ....င့ .....   ါပန္ းပင္   ါပန္ းပင္ေလးေတြ ကု ေလးေတြ ကုန္န ပါၿပီ ္ .....

ေမေမ ေမေမ.... လာပါအု  လာပါအုန္န း္ ....ဒီ မွ ာ `ဇာေလး´ ပန္ းပင္ေလးေတြ ေလးေတြ

........´´  ကုန္န ၿပီ ္ ........´´

အိ မ္ေရွ ေရွ႕ေပၚတီ ႕ေပၚတီေအာက္ ေအာက္ မွ  မွ စီ  စီ ကနဲ ထြ က္ ေပၚလာေသာ အသံ စူ အသံ စူ းစူ းေလးေၾကာင္  းစူ းေလးေၾကာင္  ့ ပန္  ပန္ းပင္ေတြ ၾကား ေတြ ၾကား ငု တ္ တု တ္  တု တ္ ထု  ထု  ိင္င၍ ္ ႏွင္င းဆီ ္ အု အ  ိ းေတြ ု ေအာက္ ေအာက္ တြ  တြင္င္ အု တ္ ခဲေတြ ေတြခုခုေနေသာ ျမင္ ေနေသာ ျမင္  ့ေက ေက် ္ ာ တစ္ေယာက္ ေယာက္  လွ မ္  လွ မ္ း၍ၾကည္  ့ မိ လု  ိ က္ သည္ ။ ၿပီ းေတာ ့ သူ ႔ သူ မ  ႔ ််က္ က္ ႏွ ာက တေျဖးေျဖးျပံ  ာက တေျဖးေျဖးျပံးဳ ၿဖီ းၿဖီ  းၿဖီ းႀကီ းျဖစ္  းႀကီ းျဖစ္ လာသည္ ။ ``ေတာ ..... ဟင္ း ္ ေတာ ္  လွ တာပဲ.....  ဟင္ း´´

အသက္ (၁၈)ႏွ စ္အရြ အရြ ယ္  ျဖဴျဖဴေဖြ  းေဖြ း ေကာင္ မေလးတစ္ေယာက္ ေယာက္ ခုန္နဆြ ဆ ္ ြခုခန္နု ္ဆြ ဆႏွြႏွင္င  ့ စပ္ ္  မထိ ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ ။  ထု  ိ စဥ္ မွ ာပင္ အိ မ္ ထဲ မွအသက္ အသက္ ေလးဆယ္ အရြ ယ္  ျဖဴျဖဴ၀၀အမ်ဳိ  းသမီ းႀကီ  းသမီ းႀကီ းတစ္  းတစ္ေယာက္ ေယာက္ ထြ  ထြ က္ ၍လာသည္ ။ `` ဟဲ ´´   ့ သမီ း သမီ း....ဘာျဖစ္ေနတာလဲ ေနတာလဲ´´ ``ဒီ မွ ာ

....သမီ း ေမေမ မေတြ ေမေမ  မေတြ ႔ဘူ းလား ဘ းလား ူ သမီ း ဇီဇ၀ါပင္ ဇ၀ါပင္ေတြ ေတြ ငု တ္ တု  တု  ိ ပဲ က်န္ ေတာ ့  တယ္ ..... ဟု  ဟု  ိေတာသားလက္ ေတာသားလက္ ခ်က္  မဟု တ္ လား  လား....´´

ဇာေလးျဖဴ  ငု  ိသံ ပါႏွ သ ပါႏွ ံ င္င  ့္ေျပာေနသည္ ေျပာေနသည္  ့ ၾကားက ေနာက္ ဆု  ံ းစကားတြင္င္ေဒါသသံ က ေဒါသသံ က ပါလာသည္  ပါလာသည္ ။ ျမင္  ့ေက ေက် ္ ာ အု တ္ ခဲ တစ္ လု  ံ းကု  ိ လွ မ္ းယူရင္ း ရင္ း ဇက္ ကေလးပု  ကေလးပုသြ သ ားသည္ ြ ။ `` ဟယ္ .....ဇာေလးကလဲ.... ....ေမေမခိ   ုင္င းလု ္   ိ ႔သူ သ လု ပ္  လု ူ  ပ္ရတာဘဲ ကြ ရတာဘဲ ကြ ယ္ .....သမီ းပန္ သမီ းပန္ းပင္ေတြ ကလဲ ေတြ ကလဲ ျပန္ ၿပီ  ျပန္ ၿပီ း

 တက္ လာမွ  လာမွ ာပဲ ဟာ.....ေနာက္ ၿပီ  ၿပီ း ကု  း ကု  ိ ယ္  ့အစ္ အစ္ ကု  ိဘဲ ဘဲ ေတာသား ေတာသားနဲ ႔ ေတာသားနဲ ႔ မေခၚပါနဲ ႔  မေခၚပါနဲ ႔သမီ းရယ္ သမီ းရယ္ .....´´ `` ဟြန္ န း္ .....´´

ဇာေလးျဖဴ  မ််က္ က္ ေစာင္ းခဲ၍ ႏႈ တ္ ခမ္ းစူ ပစ္  းစူ ပစ္ လု  ္  ိ က္ သည္ ။ ထု  ိအခ်ိန္ အခ်ိ န္ မွ  မွ ာပင္ အိ မ္ ႀကီ းအတြ  ႀကီ းအတြင္ းမွ င းမွ ္ အသံ ၾသၾသႀကီ းျဖင္  ့ ေယာက် ားႀကီ းတစ္  ၤ ားႀကီ းတစ္ေယာက္ ေယာက္ ၏အသံ ထြ ၏အသံ ထြ က္ ၍လာသည္ ။ ``သမီ း သမီ း....ဇာေလး....ခဏလာအုန္န း္ ´´

2

PDF by Had3s.com

ဇာေလးျဖဴမ်က္ ႏွ ာပ်က္ သြ ားၿပီ း မသြ ားခ်င္ သြ ားခ်င္ ေျခလွ မ္ းမ်ဳိ းျဖင္  ့ အိ မ္ ထဲသ  ိ ၀င္  ႔ု  လာခဲ  ့သည္ ။ ဧည္  ့ခန္ းထဲ တြင္ေတာ ့ အသားညိည ဳ ိဳ  ဗု  ိ က္   ဲရႊ   ဲရ ျဖင္ ႊ   ့ အသက္ (၄၀)ေက်္ ာ အရြ ယ္ ေယာက် ၤ ားႀကီ းတစ္ေယာက္ ထု  ိင၍ ္ ေနသည္ ။ `` လာ...သမီ း ထု   ိင´္ ´

ဇာေလးျဖဴ   ကု လားထု  ိင တစ္ ္  လု  ံ းတြင ္ ၀င္၍ထု  ိင လု ္   ိ က္ သည္ ။ ``သမီ း စာေတြ လု   ိ က္ ႏု  ိင္ရ႕ဲ လား......´´ `` ဟု တ္ ကဲ   ့....´´ `` မလု   ိ က္ ႏု  ိငရ္ င္ ေမာင္ ျမင္  ့ေက်္ ာ ကု  ိ ျပခု  ိင း္ ´´ ``ေဖေဖကလဲ.....´´ `` ကု   ိဘေကာင္ းကလဲ ကၽြန မသမီ းက စာေတာ ္ ္  ၿပီ းသားပါ....´´

ခု မွ ဧည္  ့ခန္ းထဲေရာက္ လာၿပီ း ကု လားထု  ိင တြ ္ င ၀င္ ္  ထု  ိင လု ္   ိ က္ ေသာ အမ်ဳိ းသမီ းႀကီ းက၀င္၍ေျပာလု  ိ က္ သည္ ။ ဦ းဘေကာင္ း၏မ်က္ နွ ာႀကီ း မဲ  ့သ ားသည္ ြ ။ ``ေနာက္ ၿပီ း သမီ းကု   ိ ေဖေဖေျပာရအုန းမယ္ ္ .... တကၠသ  ိ လ္ ု ေက်ာင္ းသူဆ  ိ ၿပီ ု  း

ေယာက် ၤ ားေလးသူငယ္ ခ်င္ းေတြ ထားတာလဲ သတိ ထားအုန း္ ...... ဟု  ိ ေမာင္ေသာ ္ ဇင္ဆ  ိ တဲ ု   ့ေကာင္ေလးကတယ္ မဟန္ဘူ းလု  ိ ႔  ၾကားတယ္ ....´´ ဇာေလးျဖဴ  သူ ႔အေဖမ်က္ ႏွ ာကု  ိေငါက္ ကနဲ ေမာ့ ၾကည္  ့သည္ ။ ``ဒါ.....ဒါ .... ဟု   ိေတာသားဂု  ံ းေခ်ာတာမဟု တ္ လား´´

3

PDF by Had3s.com

``ဘယ္ ေတာသားလဲ´´ ``သမီ းက

ေမာင္ ျမင္  ့ေက်္ ာ ကု  ိေျပာတာ ကု  ိဘေကာင္ းေရ....သမီ း ေပါင္ းသင္ းဆက္ ဆံေရးအတြ က္ က  က်ဳပ္ ေျပာပါ ့ မယ္  ကု  ိဘေကာင္ းရယ္ .....ရွင  ့ မလဲ ္ .....´´ `` ဟင္ း....ဘာေျပာမွ ာလဲ ..... မင္ းမေျပာလု   ိ ႔ ငါေျပာေနရတာ မခင္ စန္ း....´´

 မခင္ စန္ းထပ္ ၿပီ း အထြန ႔ တက္ ္ ရန္ ပါးစပ္ ျပင္ လု  ိ က္ ၿပီ းမွ ဘာမွ မေျပာပဲ အသာၿငိ မ္ေနလု  ိ က္ သည္ ။ အထြန ႔ တက္ ္  လု  ိ က္ မည္ ဆု  ိ ပါက ဒီေန႔ ကု  ိဘေကာင္ းတစ္ေန႔ လု  ံ းအိ မ္ တြငရ္   ိ မည္ ွ  ျဖစ္၍ တစ္ေနကုန မၿပီ ္  းႏု  ိင မစီ ္  းႏု  ိင္  တျဗစ္ေတာက္ ေတာက္ ေျပာဆု  ိေနမည္ ကု  ိ ေဒၚခင္ စန္ းကသိ ထားေလသည္ ။ ``သမီ းက

ေမာင္ ျမင္  ့ေက်္ ာ ကု  ိ ေတာသားေျပာေတာ ့ သမီ းကလဲဘယ္ မွ ာေမြ းတာလဲ ........ ေမာင္ ျမင္  ့ေက်္ ာ နဲ ႔ တစ္ရ ာထဲ ြ ဘ မုဲ   ိ ႔ လား....´´ `` ဟြန း္ .....သမီ းတု   ိ ႔ က ရန္ ကုန ကု ္   ိငယ္ ငယ္ ေလးထဲ ကလာေနတာ.....သူ ကခု မွ......´´ ``အဲ   ့ဒါ

ေမာင္ ျမင္  ့ေက်္ ာ အေဖသန္ းေရႊေကာင္ းလု  ိ ႔ ေဖေဖတု  ိ ႔ မိသားစုခ လု ု   ိ ရန္ ကုန မွ္  ာတင္  ့ တင္  ့ တယ္ တယ္ ေနႏု  ိင တာေပါ ္ ့ ´´ ``ေဖေဖကလဲ ေျပာလု   ိ က္ ရင္ ဒီဘူ တာပဲ စု  ိ က္ လာတာပဲ.......သမီ း

ေက်ာင္ းခ်ိ န္န းၿပီ ီ သြ ားေတာ ့  မယ္ .....´´

`` တယ္ လဲခက္ တဲ   ့ခေလးဘဲ.....´´

အစခ်ီ ကာ ဦ းဘေကာင္ းမွ ာ တျဗစ္ေတာက္ ေတာက္ ေျပာရင္ း ဧည္  ့ခန္ းထဲ တြင က ္ ် န္ ခဲ  ့ေလသည္ ။ ဇာေလးျဖဴထသြ ားသည္ ႏွင  ့္ ေဒၚခင္ စန္ းလဲ ထု  ိင္ရာမွ ထကာ ဧည္  ့ခန္ းထဲ မွ  ထြ က္ သြ ားၾကေလၿပီ ျဖစ္သည္ ။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4

PDF by Had3s.com

 ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏ အေဖဦ းသန္ းေရႊႏွင  ့ဥ္  းဘေကာင္ းတု ီ   ိ ႔ မွ ာ မု  ံရ ာၿမိ ြ ႕ဳ နယ္ ရြ ာေလးတစ္ရ ာမွ ြ ငယ္ သူငယ္ ခ်င္ းေတြ ျဖစ္ေလသည္ ။ အရြ ယ္ ေရာက္ လာေတာ ့ သူငယ္ ခ်င္ းႏွ စ္ေယာက္ မု  ိ းကု တ္ တြင္ငါးႏွ စ္ ၾကာေလာက္ ေက်ာက္  တြင းအလု ပ္ ္  ကု  ိသ ားလု ြ  ပ္ခ  ့ ၿပီ းျပန္ ဲ  လာေတာ ့ သိန းတန္ ္ ေက်ာက္  တစ္ လု  ံ းရလာခဲ  ့သည္ ။ ရြ ာသု  ိ ႔ေရာက္ လာေတာ ့ ဦ းသန္ းေရႊ က အရင္အ မ္ိ ေထာင္ က်ၿပီ း ေနာက္ ဦ းဘေကာင္ းက မခင္ စန္ းႏွင  ့္အ မ္ိ ေထာင္ က်သည္ ။ ဦ းသန္ းေရႊ က ျမင္  ့ေက်္ ာ ကု  ိေမြ းၿပီ း( ၅)ႏွ စ္အၾကာ ဦ းဘေကာင္ းက ဇာေလးျဖဴကု  ိေမြ းသည္ ။  ကေလးေတြ ကိ  ုခ်ီ ထားရင္ း သူငယ္ ခ်င္ းႏွ စ္ေယာက္ ဆု  ံ မိ လွ ်င္  မင္ းသားနဲ ႔င့ါသမီ း၊ ငါ့သမီ းနဲ ႔ မင္ းသား  ႀကီ းလာရင္ေပးစား  မယ္ ဟု မၾကာခဏေနာက္ ေျပာင္ က် ီ စယ္ တတ္ ေလသည္ ။ ဇာေလးျဖဴ  ( ၅)ႏွ စ္သမီ းအရြ ယ္ တြင္ ရန္ ကုန္သ  ိ ႔ုေျပာင္ း၍ အေျခခ်ရန္ ဆု  ံ းျဖတ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ထု  ိအခါ ဦ းသန္ းေရႊ က ရြ ာတြင ပင္ ္ ဆက္ ၍ေနမည္ ျဖစ္သျဖင္  ့ ေငြ မ်ားမ်ားမလု  ိေၾကာင္ းႏွင  ့္ ရန္ ကုန္သ  ိ ႔ုေျပာင္ းမည္  ့ ဦ းဘေကာင္ းအတြ က္ သူရထားသည္  ့ေ၀စု ထဲ က ေငြ တစ္ ၀က္ ကု  ိေပးလု  ိ က္ ေလသည္ ။ ျမင္  ့ေက်္ ာ ဆယ္ တန္ းေအာင္ေတာ ့  စက္ မႈ တကၠသ  ိ လ္ ု  တက္ ခြင  ့္ရသျဖင္  ့ ရန္ ကုနရ္   ိွ ဦ းဘေကာင္ းအိ မ္သ  ိ ႔ ပုု   ိ ႔ လု  ိ က္ သည္ ။ ေနာက္ ဇာေလးျဖဴကလဲ (၁၀) တန္ းေအာင္သြ ားၿပီ း  ၀ိဇ ာသိ ပၸ ၨ   ံ တကၠသ  ိ လ္ ု  တြင္ သခ်ၤ ာအဓိ ကႏွင  ့္ တက္ ေနၿပီ ျဖစ္သည္ ။  တကၠသ  ိ လ္ ု  ကင္ တီ းတြင ္ ပ်ားပန္ းခတ္ မွ ် ေက်ာင္ းသားေက်ာင္ းသူ မ်ားျပည္  ့ႏ က္ ွ ေနသည္  ့ ၾကားတြင္ ဇာေလးျဖဴႏွ င္  ့သူငယ္ ခ်င္ းတစ္ စု မွ ာ ဆု  ိင တစ္ ္ ဆ  ိငု  တြ ္ င ၀ု္   ိင းဖြ ္    ဲ ႔၍ထိ  ုင ကာ ္ အသု တ္ စားေနၾကသည္ ။ ``ဇာေလး....´´ ``ဘာလဲ ေမခင္´´ ``ေအာ ္ ..... မင္ းအစ္ ကု  ိ က ေတာ ္ ေတာ ္ ေခ်ာတာပဲ ..... တိ  ု ႔န ႔ မိဲ  တ္ ဆက္ ေပးပါလား....´´

 ျမင္  ့ေက်္ ာ  ဟု  ိ တစ္ေန႔ က သူ မကိ  ု လု  ိ က္ ပု  ိ ႔ရင္ း မိန းထဲ ္ သ  ိ ႔ုေရာက္ ၿပီ းကတဲ က ဒီေကာင္ မေတြ ဒီ စကားခဏခဏေျပာသည္ ။ `` ဟု တ္ တယ္ ေလ ဇာေလးရ....သူ က R.I.T  ကမု   ိ ႔ လား.....သေဘာလဲေကာင္ းပု  ံရတယ္ .....ဒီ တစ္ခါလာရင္

ငါဒကာခံ ပါ ့ မယ္ ..... ထမင္ းအတူ စားၾကရေအာင္.....´´

5

PDF by Had3s.com

`` ဟု တ္ တယ္ .....သူဇာေျပာတာ ေမခင္ေထာက္ ခံ တယ္ .....´´ `` ဟြန း္

ေကာင္ မေတြ ေတာ ္ ေတာ ္ နံ ႔ေနၾက.....´´

ဇာေလးျဖဴ   မ်က္ ေစာင္ းထိ  ု းၿပီ း ေျပာပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ျမင္  ့ေက်္ ာ ႏွင  ့သ ္ ူ မတု  ိ ႔ အေၾကာမတည္  ့ေပမယ္  ့ သူငယ္ ခ်င္ းေတြအျဖစ္သဲေနတာျမင္ရေတာ ့ ဇာေလးျဖဴစိ တ္ ထဲသ၀န္ တု  ိသလု  ိေတာ ့  ျဖစ္ မိသား။ ``ဒါနဲ ႔

ဇာေလး ငါသတင္ းတစ္ခေု ျပာရအု  ံ းမယ္ ..... မင္ းစိ တ္ မေကာင္ းေတာ ့  မျဖစ္န ႔.ဲ .... မင္ း ေသာ ္ ဇင္ဆ  ိ တဲ ု   ့ေကာင္ တနဂၤေႏြေန႔ က ပပ၀င္ း႐ု  ံ ထဲ ကေန အီ ကု  ိ က ေအမီေက်္ ာ နဲ ႔ တြ    ဲ ၿပီ းထြ က္ လာတာေတြ ႔ တယ္ ....´´ ေမခင္ စကားက ဒီ တင္ရပ္သြ ားသည္ ။ ဇာေလးျဖဴထံ မွ ဘာစကားမွ ထြ က္ မလာေသာ ္  လည္ း ေမခင္ ကု  ိ ၾကည္  ့ေနေသာ ဇာေလးျဖဴ၏မ်က္  ၀န္ းမ်ားထဲ တြင္ အရည္ ေလးေတြရစ္ဆ  ိုင း၍သြ ္  ားသည္ ။ ၿပီ းမွ ဇာေလးျဖဴက .. `` ဟင္ း.....သူ ႔ ကု   ိ ငါကတြ    ဲေနေပမယ္  ့ ခု ထိအေျဖမွ မေပးေသးတာဟာ....´´ `` ဟင္  မင္ းတု   ိ ႔ ကလဲ....´´ `` ကဲ....အတန္ းခ်ိန္န းၿပီ ီ .... ပု  ိ က္ ဆံရွင းၿပီ ္  း သြ ားၾကစု  ိ ႔´´။

ဇာေလးျဖဴက  က်သင္  ့ေငြ ကု  ိ ထု တ္ ရွင းၿပီ း ္

 စားေသာက္ ဆု  ိင တန္ ္  းမွ ထြ က္ လာခဲ  ့ ၾကေလသည္ ။ အမွ တ္ ( ၉)  ဟီ းႏု  ိ းကားႀကီ း မာလာဂိ တ္ တြငရ္ ပ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ကားေပၚမွ  ျမင္  ့ေက်္ ာ ႏွင  ့ဇ္ ာေလးျဖဴတု  ိ ႔ဆင္ းလာၾကသည္ ။ `` ဟင္....ဘယ္ လု   ိ က္ ဦ းမလု  ိ ႔ လဲ´´ ``ေက ် ာင္ းထဲ ကု  ိေလ....´´ ``ဇာေလး ဘာသာသြ ားတတ္ ပါတယ္ ....အစ္ ကု   ိ ျပန္ေတာ ့ ....´´

6

PDF by Had3s.com

`` ဟင္....ဘယ္ လု   ိ ျဖစ္ရတာလဲ....´´ `` မသိဘ းူ ....အစ္ ကု   ိ ယုဒနႆ ္

ဘက္ ကူ းေတာ ့ ......ဇာေလး ဒီ ကရပ္ ၾကည္  ့ေနမယ္ .....အစ္ ကု  ိ  ကားေပၚတက္ သြ ားၿပီ းမွ ဇာေလးေက်ာင္ းထဲ ၀င္ မယ္ ....´´  ျမင္  ့ေက်္ ာ  လမ္ းကု  ိ ျဖတ္ ကူ းရင္ း ယုဒနႆ ္ ေရွ႕ပလက္ ေဖာင္ းတြင္ရပ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ထု  ိ စဥ္ အမွ တ္ ( ၉)  ဟီ းႏု  ိ းကားႀကီ းရပ္ လာ၍ ျမင္  ့ေက်္ ာ  ကားေပၚတက္ ၿပီ းျပန္ လာခဲ  ့ေလသည္ ။

``ဘယ္ လု   ိ လဲ ကု  ိေသာ ္ ...... ဇာေလးေျပာတာရွင းတယ္ ္ ေနာ္....ေတြ ႔ တဲ  ့သ က ူ

အေသအခ်ာကု  ိေတြ ႔ တာ...... မျငင္ းခ်င္ နဲ ႔....´´ ဇာေလးျဖဴ၏စကားေၾကာင္  ့ ေသာ ္ ဇင္ ဘာဆက္ ေျပာရမည္ မွန းမသိ ္ ေတာ ့ ေပ။ ေသာ ္ ဇင္သိသည္ ကေတာ ့ အရမ္ းလွေသာ ဇာေလးျဖဴကု  ိ လက္ လြ တ္ မခံႏ  ိုင ျခင္ းပင္ ္  ျဖစ္သည္ ။ ``ဇာေလးဆီ ကအေျဖကု   ိေတာ ့  ကု  ိေသာ ္  မေမွ ်ာ္ လင္  ့ ပါနဲ ႔ေတာ ့ ...... ၿပီ းေတာ ့ ဇာေလးကု  ိ လဲ

 မဆက္ ဆံ ပါနဲ ႔ေတာ ့ .... ကဲ ကၽြန မသြ ္  ားမယ္ ....´´ `` ဟု   ိ....ေန....ေနပါအု  ံ း.... ကု  ိေသာ ္   ့ ကု  ိ ဇာေလးအခြင  ့ေ္ ရးေလးတစ္ခုေတာ ့ ေပးပါ....´´ ``ဘာလဲ....´´ ``အဲ   ့ဒီ ေအမီေက်္ ာ ဆီ ကု  ိ ဇာေလးခဏေလာက္ လု  ိ က္ ခဲ  ့ ပါလား......ဇာေလးအထင္ လြ    ဲေနတာေတြ

သူန ႔ေဲ တြ ႔ရင္ရွင းသြ ားမွ ္  ာပါ....သူန ႔ဲေတြ ႔ ၿပီ းရင္ ဇာေလးယု  ံခ်င္ ယု  ံ မယု  ံခ်င္ေန.....ဇာေလးသေဘာပါ....ခဏ ေတာ ့  လု  ိ က္ ခဲ  ့ ပါလား.....´´  တစ္ ဖက္ သတ္ မ်ားဆန္ ေနမလားဟူေသာ သံသယက ဇာေလးျဖဴ  သူ မကု  ိ ယ္ သူ မျမင္ မိ လု  ိ က္ သည္ ။ ``အင္ းေလ....ေကာင္ းၿပီေလ....´´

7

PDF by Had3s.com

`` ကဲ..... ကားေပၚတက္ ´´

သရီ းတူ းသရီ း အျပာေရာင္ ကားေလးက ဘြ    ဲ ႔ႏွင းသဘင္ ္ ေနာက္ ဖက္ အင္ းယားေစာင္ းမွ ေမာင္ း၍ထြ က္ လာခဲ  ့ေလသည္ ။ ေနာက္ မၾကာမွ  ီ မွ ာပင္ အင္ းစိန္ ခ၀ဲ ျခံ ထဲ မွ ျခံ ၀င္ းတစ္ခ ထဲ ု ခ်ိဳး၀င္ လု  ိ က္ သည္ ။  တစ္ ထပ္ တု  ိ က္ ပု ေလးတစ္ လု  ံ းေရွ႕တြငရ္ ပ္ လု  ိ က္ ၿပီ း ေသာ ္ ဇင္ ကကားေပၚမွဆင္ းၿပီ း အိ မ္ေရွ႕သု  ိ ႔အေလွ ်ာက္ အထဲ မွ ထြ က္ လာေသာ  ကရင္ ႀကီ းတစ္ေယာက္ ႏွင  ့္ေတြ ႔ လု  ိ က္ ရသည္ ။ ေသာ ္ ဇင္ဘာေျပာလု  ိ က္ သည္ မသိ။ ကရင္ ႀကီ းျခံ ၀ဖက္ သု  ိ ႔ ထြ က္ သြ ားသည္ ။ ``ေအမီေက ် ္ ာ  ဟု  ိ ဖက္ လမ္ းသြ ားေနတာ.....သြ ားေခၚခု  ိင းလု ္   ိ က္ တယ္ .... လာ....အိ မ္ေပၚက

ေစာင္  ့ရေအာင္ လား....´´ ဇာေလးျဖဴ   ကားထဲ မွ ထြ က္ လု  ိ က္ ၿပီ း ေသာ ္ ဇင္ႏွင  ့အ ္ တူ အိ မ္ ထဲသ  ိ ၀င္  ႔ု ခ  ့ေဲ လသည္ ။ အိ မ္ ထဲေရာက္ ေတာ ့ ဇာေလးျဖဴက ဧည္  ့ခန္ းထဲ တြင္ ထု  ိငခ္ ်လု  ိ က္ သည္ ။ ``ခဏေလးေနာ္´´

ေသာ ္ ဇင္ ကေျပာၿပီ းအိ မ္အတြင းဖက္ ္ သု  ိ ၀င္  ႔ သြ ားသည္ ။ ကု  ိ ယ္  ့အ မ္ိ  ကု  ္  ိ ယ့  ္ ယာလု  ိ ျဖစ္ေနေသာ ေသာ ္ ဇင္အား ဇာေလးျဖဴနဲ နဲေတာ ့ အျမင္ဆန္ းေနၿပီ းစိ တ္ ထဲ မွ လည္ း သံသယစိ တ္ ေတြ ပု  ိ ၿပီ းျဖစ္ လာမိသည္ ။ ဧည္  ့ခန္ းထဲ သိ  ု ႔ ဇာေလးျဖဴအကဲ ခတ္ မိသည္ ။ ႏု  ိငင္  ျခားအမ ံ ်ဳိ းသမီ းမ်ား၏  မလု  ံ ႔ တလု  ံ ပု  ိ စတာႀကီ းမ်ားသာ နံရ တြ ံ င ကပ္ ္  ထားသည္ ။ မိသားစု ဓါတ္ ပု  ံ မ်ားကု  ိ မေတြ ႔ရ။ ဇာေလးျဖဴစိ တ္ ထဲ မသု  ိ းမသန္ ႔ ျဖစ္၍လာသည္ ။ (၁၀) မိနစ္ေလာက္ ၾကာေတာ ့  မွ ေသာ ္ ဇင္အိ မ္အတြင းဖက္ ္  မွ ျပန္ ထြ က္ လာသည္ ။ ဇာေလးျဖဴထု  ိငရ္ ာမွ  မတ္ တပ္ ထရပ္ လု  ိ က္ သည္ ။ `` ကၽြန မ ျပန္ ္ ေတာ ့  မယ္  ကု  ိေသာ ္ ´´ ``အု   ိ း....ေနပါအုန း္ ခဏ´´

သူ မေရွ႕သု  ိ ႔ ေသာ ္ ဇင္ေရာက္ လာသည္ ။ သူ မႏွ ာေခါင္ း၀သု  ိ ႔ အရက္ နံ ႔ ကေထာင္ းကနဲ ၀င္၍လာသည္ ။ 8

PDF by Had3s.com

`` ကၽြန မျပန္ ္  မယ္

ဘတ္ စ္ ကားနဲ ႔ဘဲ ျပန္ မယ္ .....´´

``ေနပါအုန းဆု ္   ိ....´´

အိ မ္ေပါက္ ၀ဖက္ သု  ိ ႔ လွည  ့ ထြ က္ ္ ေသာ ဇာေလးျဖဴအားေသာ ္ ဇင္ က အတင္ းလွ မ္ းဆြ    ဲ လု  ိ က္ ၿပီ း  တစ္ ပါတည္ းသူ၏ရင္ခြင ထဲ ္ သ  ိ ႔ုဆ    ဲြ၍သြင းလု ္   ိ က္ သည္ ။ `` လႊ တ္ ..... လႊ တ္ ..... လႊ တ္ ဆု   ိ....ေခြ းက်င္  ့ေခြ းၾကံန ႔ဲ ကဲ ဟာ....´´ `` ဖ်န္ း..... ဖ်န္ း´´

သူ ႔ရင္ခငြ  ထဲ ္ ေရာက္ လာေသာ ဇာေလးျဖဴအား ေသာ ္ ဇင္ ကအငမ္ းမရငု  ံ ႔၍နမ္ းသည္ ။ ဇာေလးျဖဴက ႐ုန းလဲ ္ ႐နု  း္  မ်က္ ႏွ ာေလးကိ  ု လည္ းေရွ ာင္ ဖယ္ ရင္ း ေသာ ္ ဇင္၏ပါးႏွ စ္ ဖက္ အား ဘယ္ ျပန္ညာျပန္႐  ိ က္ ု  ပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။ `` ပါး႐ု   ိ က္ တယ္  ဟု တ္ လား....နင္ က႐ု  ိ က္ ေတာ ့ ငါက... ကဲ....´´ ``ခြ ပ္...အေမ့....အ....´´

ဇာေလးျဖဴ  ၾကမ္ းျပင္ေပၚသု  ိ ႔ ပု  ံ လ်က္ သားက်သြ ားၿပီ းသတိေမ့သ ားသည္ ြ ။ ေပ်ာ့ ေခြ၍ေနေသာ ဇာေလးျဖဴ၏ကု  ိ ယ္ ေပၚမွအ၀တ္ အစားမ်ားကု  ိ တစ္ လႊ ာခ်င္ းခၽြ တ္ ပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။ သူ မ၏ခႏၶ ာကု  ိ ယ္ ေလးက အခ်ဳိ းအစား ေျပျပစ္ လြန းလွ ္ သည္ ။ ပကတိ စင္ းလု  ံ းေခ်ာ မိေမြ းတု  ိင းဖေမြ ္  းတု  ိင း ဖု ္  ထစ္ေဖာင္ းကားကာ  ျဖဴ၀င္ းမြ တ္ ညက္ ၍ေနသည္ ။ ဆီ းခု  ံ မွအေမႊ းႏုေလးမ်ားကဖီ းသင္ ထားသလု  ိ အစီအရီေလးျဖင္  ့ ကဗ်ာဆန္ လွ၊ ခ်စ္ စရာေကာင္ း  လွသည္ ။ အေမႊ းေလးေတြ ကု  ိ လက္ ဖ၀ါးျဖင္  ့ရြရေြ လးပြ တ္ ၾကည္  ့သည္ ။ ႏူ းည့  ံေႏြ းေထြ း၍ေနသည္ ။ ေစာက္ ပတ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားေလးႏွ စ္ ဖက္ က ေလထု  ိ းထားေသာ ပူေဖာင္ းေလးမ်ားႏွ ယ္  လက္ ၫႈ  ိ းထိ ပ္နငွ   ့ ထု ္   ိ းၾကည္  ့ေတာ ့ အိ ၀င္သြ ားၿပီ း ျပန္ လႊ တ္ လု  ိ က္ ခ်ိန္ေဖာင္ းတက္ လာသည္ ။ ေပါင္ႏ စ္ွ  ဖက္ ထိ ပ္ ထိ က်ယ္  ျပန္ ႔ စြ ာေျပေလ်ာသြ ားေသာ ေစာက္ ဖု တ္ ေလးက ခ်က္ ေအာက္ ဗု  ိ က္ သားရစ္ေလးထိ မု  ိ ႔ေဖာင္ း၍ေနသည္ ။ အကြ    ဲေၾကာင္ းေလးက 9

PDF by Had3s.com

နက္ နက္ ရႈ  ိင းရႈ ္   ိင းေလးထင္ း၍ေနသည္ ္ ။ `` လွ လု   ္  ိ က္ တဲ  ့ ေကာင္ မေလး....´´

 တစ္ ကု  ိ ယ္ တည္ းေရရြ တ္ လု  ိ က္ ၿပီ း ေထြ းအိေနေသာေစာက္ ဖု တ္ ေလးအား ေသာ ္ ဇင္င  ံ ႔နု မ္ းလု  ိ က္ သည္ ။ ေမ့ေမ်ာေနေသာ  မိန းကေလးတစ္ ္ ေယာက္ ကု  ိသ တစ္ ူ  ဖက္ သတ္ မလု ပ္ လု  ိ။ ႏူ းႏွ ပ္ႏ  ိ းဆြ ႈ  ၿပီ းမွ သူေကာင္ းကု  ိ ယ္ ေကာင္ း လု ပ္ခ်င္ သည္ ။ ထု  ိ ႔ေၾကာင္  ့ ေသာ ္ ဇင္ က ဇာေလးျဖဴ၏ေစာက္  ဖု တ္ အု  ံေလးကု  ိ လွ ်ာအျပားေလးျဖင္  ့  ယက္ တင္ လု  ိ က္ သည္ ။ ဇာေလးျဖဴ၏ေပါင္ ျဖဴျဖဴေလးႏွ  စ္ ဖက္ ေစ့၍ကပ္သြ ားသည္ ။ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားေဖာင္ း ေဖာင္ းေလးေတြ က ေစ့ ကပ္ ၿပီ းေနေလေတာ ့ ေစာက္ ေစ့ေလးကအကြ    ဲေၾကာင္ းထဲ တြင ္ ျမဳပ္၍ေနသည္ ။ ေသာ ္ ဇင္ က ေစာက္ ေစ့ေလးရွ  ိရာကု  ိ မွန းၿပီ ္  း လွ ်ာဖ်ားေလးႏွ င္  ့ ထု  ိ းလု  ိ က္ ျပန္သည္ ။ `အ´ ကနဲအသံေလးႏွင  ့္ အတူ ေပါင္ႏ စ္ွ  ဖက္ ေဘးသု  ိ ႔ ကားထြ က္ သြ ားသည္ ။ ဒီေတာ ့ ေစာက္ ေစ့ေလးက ေငါက္ ေတာက္ ေလးေပၚ၍လာသည္ ။ ေသာ ္ ဇင္ က ေစာက္ ေစ့ေလးကု  ိႏ တ္ ႈ ခမ္ းျဖင္  ့ ခပ္ ဖိ ဖိေလးညႇ ပ္ ယူ ကာ  လွ ်ာျဖင္  ့ ကလိ လု  ိ က္ ကာ သၾကားလု  ံ းစု ပ္သလု  ိ တႁပြ တ္ ႁပြ တ္ စု ပ္ေပးလု  ိ က္ သည္ ။ ``အ....အား.....အဟင္ း.....အင္ း....အင္ း....´´

ဇာေလးျဖဴ၏  လွ ပေသာအ၀တ္ မဲ  ့ခႏၶ ာကု  ိ ယ္ ေလးကလူ လိ မ္  ့ တြန ႔ လိ ္  မ္၍သြ ားသည္ ။ ေျခေထာက္ ႏွ စ္ ဖက္ ကလည္ း  လူ းလြန ႔ရ္ င္ းအေပၚသု  ိ ႔ေကြ းတင္ လု  ိ က္ ေပရာ ေစာက္ ဖု တ္ ေလးမွ ာ ၿပဲအာသြ ားၿပီ း ေစာက္ ဖု တ္ အတြင း္ သားရဲရေဲ လးမ်ားကု  ိ ျဖတ္ ကနဲေတြ ႔ လု  ိ က္ ရသည္ ။ ထိ  ုအခါ ေသာ ္ ဇင္ က ေစာက္ ေခါင္ းအတြင းသု ္   ိ ႔ လွ ်ာကု  ိ လိ ပ္သြင းၿပီ ္  း စု ပ္ေပးလု  ိ က္ ရာ ဇာေလးျဖဴ၏ကု  ိ ယ္ လု  ံ းေလးတုန တက္ ္ သြ ားသည္ ။ `` ႁပြ တ္ .... ပလပ္..... ႁပြ တ္ ..... ႁပြ တ္ ..... ပလပ္..... ပလပ္....´´ ``ရႈ း...အား.....အင္ း..... ဟင္ း.... ဟင္ း....အီ း....အု   ိ း.... ကၽြ တ္ .... ကၽြ တ္ ....´´

 ဖင္ စအု  ိေလးေပၚလာသည္ အထိ ေစာက္ ဖု တ္ ေလးကႂက ြ က ႂ  ြ တက္ သြ ားသည္ ။ အလု  ိ မတူ ပါပဲ လ်က္ ႏႈ  ိ းဆြ ထိေတြ ႔ မႈေတြေၾကာင္  ့ ဇာေလးျဖဴ၏ေသြ းသားမ်ား  ကာမေရစုန တြ ္ င္ေမ်ာေလၿပီ။ အားရပါးရ တျပတ္ ျပတ္ အ

10

PDF by Had3s.com

သံ ျမည္ ေအာင္ လ်က္ ေပးေနေသာ လွ ်ာေႏြ းေႏြ းႀကီ းေၾကာင္  ့ ေစာက္ ေခါင္ းထဲ၌ျပစ္   ဲ ခၽြ   ဲ ခၽြအရည္ ၾကည္ မ်ားစိ မ္  ့ ယု  ိ ထြ က္ က်လာရေပသည္ ။ ဇာေလးျဖဴမွ ာ  ထႂကြ ေသာင္ းက်န္ းလာေသာ ေသြ းသားမ်ားေၾကာင္  ့ လီ းတစ္ ေခ်ာင္ း၏လု  ိ းသြင းမႈ ္  ကု  ိ တစ္ ႀကိ မ္ တစ္ခါမွ မခံ စားဖူ းခဲ  ့ေသာ ္  လည္ း  လီ းတစ္ေခ်ာင္ းႏွင  ့ ပယ္ ္  ပယ္ နယ္ နယ္ လု  ိ းသည္ ကု  ိခခံ ်င္ စိ တ္ မ်ား တဖြ ားဖြ ားေပၚထြ က္ လာေလသည္ ။ `` ႁပြ တ္ ... စြ ပ္.... ပလပ္..... ႁပြ တ္ ..... ႁပြ တ္ ..... ျပတ္ ..... ျပတ္ ... ဟ....အား....အလာလာ.....အင္ း....အင္ း....´´

အသက္ ကု  ိေအာင္  ့ ၿပီ း ခါးကု  ိေကာ ့  ကာေစာက္ ဖု တ္ ထဲသ  ိ ႔ ထု ု   ိ းသြင းကလိ ္ ေပးေနေသာ လွ ်ာဖ်ားႀကီ းကု  ိ ေစာက္ ဖု တ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားႏွ စ္ ဖက္ ျဖင္  ့ တစ္အားညႇ ပ္ ယူဆ    ဲ လု ြ   ိ က္ မိသည္ ။ သဘာ၀စြ မ္ းအားက ႀကီ းမားလွသည္ ။ ေဖြ းေဖြ းျဖဴေသာ  တင္သားႀကီ းႏွ စ္ လု  ံ းၾကားမွ စအု  ိေပါက္ နီနီရရဲ ဲေလးမွ ာ ရႈ  ံ႕၀င္သြ ားလု  ိ က္ ျပန္ ကန္ ၿပီ းထြ က္ လာလု  ိ က္ ႏွင  ့္ ရႈ  ံ႕ခ်ီ ပြခ်ီ ျဖစ္ေနသည္ ။ ေစာက္ ပတ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားႏွ စ္ ဖက္ ကု  ိ  လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ျဖင္  ့ ၿဖဲ ၿပီ း အတြင းသား ္ ေလးမ်ားကု  ိ လွ ်ာျဖင္  ့ ထု  ိ းထု  ိ းယက္ ေပးသည္ ။    ဲ ခၽြ က် ိ ျပစ္ေႏြ းေသာအရည္ ၾကည္ ေလးမ်ားကု  ိ မ်ဳိ ခ်ပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ``ေတာ ္ .....ေတာ ္  ပါေတာ ့ .....အဟင္  ့.... ဟင္  ့...´´ ``ခံခ်င္ လာၿပီ လားဟင္..´´ ``အင္ း.....အဟင္   ့ ဟင္  ့....အင္ း.... ဟင္  ့´´

ေသာ ္ ဇင္ က ခံခ်င္ လာၿပီ လားဟုေမးလု  ိ က္ ေသာအခါ မဆု  ိင းမတြ ္ `အင္ း´ ဟု ျပန္ေျဖလု  ိ က္ ၿပီ းမွ ဇာေလးျဖဴ   တဟင္  ့ ဟင္  ့င  ိခု ်လု  ိ က္ မိသည္ ။ ဇာေလးျဖဴ၏  ၀တ္ လစ္ စလစ္ ကု  ိ ယ္ လု  ံ းေလးကု  ိ အရသာခံ ၾကည္  ့ရင္ း ေသာ ္ ဇင္ မွ ာသူ ႔ ကု  ိ ယ္ ေပၚမွအ၀တ္ အစားမ်ားကု  ိ စိ မ္ေျပနေျပခၽြ တ္ သည္ ။ ၾကမ္ းျပင္ေပၚမွ ာ  ၀တ္ လစ္ စလစ္ေလးျဖစ္ေနေသာ ဇာေလးျဖဴမွ ာ ေသာ ္ ဇင္ ကု  ိ ၾကည္  ့ရင္ းလက္ ဆစ္ေလးေတြ ကု  ိ  တစ္ေျဖာက္ ေျဖာက္ ခ်ိဳးလု  ိ က္ ၊ ေထာင္ ထားေသာဒူ းႏွ စ္ ဖက္ ကု  ိ စု လု  ိ က္ ကားလု  ိ က္ ျဖင္  ့ လု ပ္ လု  ိ က္ ၊ စိ တ္ မရွည္ႏု  ိင္သလု  ိ လႈ ပ္ရ ား၍ေနသည္ ွ ။ ``အု   ိ.....အု  ိ း´´

11

PDF by Had3s.com

ဇာေလးျဖဴ  မ်က္  လု  ံ းေလးေတြ ၀ု  ိင းသြ ္  ားသည္ ။ `` ဟင္....ဒါ....ဒါႀကီ းနဲ ႔...´´

 မရဲ တရဲေလးၾကည္  ့ရင္ း စု  ိ းရြ  ံ႕စြ ာေမးလု  ိ က္ မိသည္ ။ `` မစု   ိ းရိ မ္ ပါနဲ ႔ ကု  ိ ယ္  မနာေအာင္ လု ပ္ေပးမယ္ ေနာ္ ေပါင္ေလးကားေပးထား...´´ `` ဟင္   ့.... ဟင္  ့....ဒု ကၡ ပါပဲ မလု ပ္ ပါနဲ ႔ လား...´´

ေသာ ္ ဇင္ က ၿပဲ လန္နီရေဲ နေသာ လီ းထိ ပ္ ႀကီ းကု  ိ ရြ စိ စိ ျဖစ္ေနသည္  ့ေစာက္ ဖု တ္ ၀ေလးသု  ိ ႔ေတ့ သြင းလု ္   ိ က္ သည္ ။ `` ျဗစ္....အ...´´

ဒစ္ ၀င္႐  ံ မွု  ်ျဖင္  ့ မနာေသာ ္  လည္ း လန္ ႔ ၿပီ းေအာ္ လု  ိ က္ မိ ျခင္ းျဖစ္သည္ ။ ရွ က္ စိ တ္ ေၾကာင္  ့ လဲ အသားေလးမ်ားတု န္ေနသည္ ။ လီ းဒစ္ ႀကီ းက ေစာက္ ပတ္ အကြ    ဲေၾကာင္ းေလးၾကားသု  ိ ႔ နစ္ ၀င္႐  ံ မွု  ်၀င္သြ ားသည္ ႏွင  ့္ လီ းႀကီ း  ကု  ိ အကြ    ဲေၾကာင္ းအတု  ိင းအထက္ ္ ေအာက္ ဆြ    ဲေမႊ ပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။

ဇာေလးျဖဴ၏ ႏႈ တ္ ခမ္ းမ်ား  တစ္ ဖ်တ္  ဖ်တ္  တုနခ္ ါေနၾကသည္ ။ နီေစြ းေသာႏႈ တ္ ခမ္ းေလးမ်ားဟကာ  လွ ်ာဖ်ားေလးႏွ င္  ့ ယက္ ေပးေနမိသည္ ။ ေစာက္ ပတ္ အ၀မွ လီ းႀကီ း၏အထိအေတြ ႔အာ႐ု  ံ မွ ာ ဇာေလးျဖဴ၏တစ္ ကု  ိ ယ္ လု  ံ းဖိန းရိ ္   ွန း၍ေန၏။ ္  ““ ျဗစ္..... ျပြ တ္ ....””   ““အ....အ..အီ း”” 

နာက်င္ လိ မ္  ့ မည္ ႀကိသ ဳ  ိ ထား၍ အသက္ ေအာင္  ့ ထားသည္  ့ ၾကားမွ ဇာေလးျဖဴတစ္ ကု  ိ ယ္ လု  ံ းဆတ္ ကနဲ တြန ႔သ ္ ြ ားေအာင္ လီ းႀကီ းက ေဆာင္  ့ ၀င္သြ ားသည္ ။ 12

PDF by Had3s.com

 ““အား....ရွ   ီ း....နာတယ္ ....နာတယ္ ......အု  ိ း....အု  ိ း”” 

ေသာ ္ ဇင္၏ ရင္ဘတ္ ႀကီ းကု  ိဆီ း၍တြန းထားလု ္   ိ က္ မိသည္ ။ နာက်င္ ေသာေ၀ဒနာသက္ သာေစရန္ ဇာေလးျဖဴေျခႏွ စ္ ဖက္ ကု  ိ အစြ မ္ းကုန ၿဖဲ ္  ကား၍ ခံသည္ ။ သု  ိ ႔ေသာ ္ ေပါင္ ၿဖဲသေလာက္ ေစာက္ ပတ္ ကလု  ိ က္ ၿပဲသည္ မဟု တ္ ေတာ ့  လီ းႀကီ းက  က်ဥ္ းေျမာင္ းက်စ္ လစ္ေသာေစာက္ ေခါင္ းေလးထဲသ  ု ႔ိ  ျပည္  ့ ၾကပ္ စြ ာ တု  ိ း၀င္ေနေပသည္ ။  ““အား......အား....နာလု   ိ က္ တာ.....အ.....အား”” 

ဇာေလးျဖဴ   မည္ မွ ်ပင္နာက်င္ ေစကာမူ ေသာ ္ ဇင္ ကေတာ ့  တစ္ ျပားသားမွ ်မေလ့် ာ ေပ။ လီ းႀကီ းကု  ိ  လု  ိ းသြင းၿမဲ ္  လု  ိ းသြင းေနသည္ ္ ။ လီ းတစ္ ၀က္ ခန္ ႔ ၀င္သြ ားၿပီ း တင္ းၾကပ္နာက်င္ ေသာေ၀ဒနာကု  ိခ စားေနရသည္ ံ ။  ““အား..... မရဘူ း...... မရဘူ း...... ၀ူ း၀ူ း...နာတယ္ .....နာတယ္ ....”” 

ေစာက္ ေခါင္ းအတြင းမွ ္ အပ်ဳိ ေမွ းေလးကအားတက္ သေရာေရွ႕သု  ိ ႔ တု  ိ း၀င္ လာေသာ  လီ းႀကီ းထိ ပ္အားဆီ းႀကိ၍ ဳ ခုခံ တြန းလွ ္ န ပိ္  တ္ ဆု  ိ ႔ လု  ိ က္ သည္ ။  ထု  ိအေတြ ႔ေၾကာင္  ့ ျပင္ းျပင္ းထန္ ထန္နာက်င္ ျခင္ းခံ စားလု  ိ က္ ရရွ ာေသာ ဇာေလးျဖဴခမ်ာ  တစ္အားေအာ္ လု  ိ က္ ၿပီ းမ်က္ ရည္ ေပါက္ ေလးေတြ စု  ိ ႔ ထြ က္  လာသည္ ။ အေျခအေနကု  ိသ လု ိ   ိ က္ ေသာ ေသာ ္ ဇင္ ကလည္ း ဒီအတားအဆီ းကု  ိ ခ်ဳိ းေဖာက္ ႏု  ိင္ရန္အားယူ ၿပီ း  လီ းကု  ိ ဖိေဆာင္  ့ခ်လု  ိ က္ သည္ ။  ““ ျဗစ္....ေဖာက္ .....အမေလး....ေသပါၿပီ”” 

 လီ းႀကီ းမွ ာ သားအိ မ္ ၀သု  ိ ႔ တု  ိငေ္ အာင္ ေအာင္ ျမင္ စြ ာလု  ိ း၀င္သြ ားေတာ ့ သည္ ။ ဇာေလးျဖဴမွ ာ  တစ္ခ်က္ သာေအာ္ လု  ိ က္ ႏု  ိင ၿပီ ္  း မ်က္ ေတာင္ေကာ ့  ႀကီ းမ်ား ေမွ းစင္ းပိ တ္ က်သြ ားသည္ ။ ေစာက္ ေမွ းပါးကု  ိ ထု  ိ းေဖာက္ ကၽြ  ံ ၀င္သြ ားေသာ  လီ းႀကီ းႏွင  ့အ ္ တြင းသားႏု ္ ႏေု ႏြ းေႏြ းေလးမ်ား ၾကည္ ႏူ းစြ ာဆု  ံ 13

PDF by Had3s.com

ေတြ ႔ မိသ ားၾကေလသည္ ြ ။ မ်က္ ေတာင္ ႀကီ းမ်ားေကာ ့  စင္ းက်သြ ားသလု  ိ ေစာက္ ဖု တ္ ေလးကလဲ ေကာ ့ ၍တက္ လာသည္ ။ ေသာ ္ ဇင္၏ လက္ ႏွ စ္  ဖက္ က ဇာေလးျဖဴ၏ ႏု  ိ ႔ေလးႏွ စ္ လု  ံ းကု  ိ ယု ယု ယယေလးဆု ပ္နယ္ ရင္ း ေအာက္ ပု  ိင းကလီ းႀကီ းကေတာ ္ ့ ေစာက္ ဖု တ္ ေဖြ းေဖြ းေဖာင္ းေဖာင္ းေလးကု  ိ  မညႇ ာမတာၾကမ္ းတမ္ းစြ ာလု  ိ းေဆာင္  ့ေနေတာ ့ သည္ ။  ““ ျပြ တ္ ....ဒု တ္ ..... ဖြ တ္ ... ျပြ တ္ .... စြ ပ္.... စြ ပ္....အင္ း....အား.....အင္ း.... ဟင္ း....”” 

ဇာေလးျဖဴမ်က္ ႏွ ာေလး ဘယ္ ညာယမ္ းခါ၍ေနသည္ ။ မဆန္ ႔ မၿပဲ ၀င္ေနေသာ လီ းႀကီ းအား ေစာက္ ေခါင္ းအတြင းသားေလးေတြ က မႏု ္   ိင မနင္ ္  း ရစ္ ပတ္ ညႇ စ္နယ္ ၍ေနသည္ ။  ““ ျပြ တ္ ..... စြ ပ္.....ဒု တ္ ..... ပလြ တ္ .... ျပြ တ္ .... စြ ပ္.... စြ ပ္”” 

ေသာ ္ ဇင္၏ ေဆာင္  ့အားျပင္ းထန္သေလာက္  လီ းႀကီ းက အရသာေတြ ႔ေနသလု  ိ ဇာေလးျဖဴမွ ာလည္ းေစာက္ ပတ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားေလးေတြနီရ ၿပီ ဲ  း  တက္ လာေပမယ္  ့ ေသာ ္ ဇင္ေဆာင္  ့ လု  ိ က္ တု  ိင း္ ခန္ ဓာကု  ိ ယ္ ေလးကု  ိ ေတာင္  ့ေတာင္  ့ ၿပီ း ေကာ ့ ေကာ ့ ခံသည္ ။ ႏွ စ္ေယာက္ စလု  ံ းကာမေဇာက အျမင္  ့ ဆု  ံ းျဖစ္ လာၾကၿပီ း မၾကာမီအတြင းမွ ္  ာပင္ ေသာ ္ ဇင္ႏွင  ့ဇ္ ာေလးျဖဴတ မွ ု  ိ ႔  ာၿပိငဳ  ္ တူန းပါးၿပီ ီ  းသြ ားၾကေလေတာ ့ သည္ ။ ေသြ းသားခ်င္ းေရာ၍ ကာမသေဘာေစာေၾကာ႐ု  ံ ျဖင္  ့ အခ်စ္ လု  ိ ႔ေခၚပါ ့ မလား........။ ဇာေလးျဖဴ  အရင္ ထဲ ကေသာ ္ ဇင္  ့ ကု  ိခ်စ္ တယ္ လု  ိ ႔ အေျဖမ ေပးခဲ  ့ ဖူ းပါ။ သူ က ဇာေလးျဖဴ၏ခန္ ဓာကု  ိ ယ္ ႏွင  ့ ကာမကု ္   ိ အရယူသြ ားႏု  ိင္ခ  ့သ ဲ ည္ ။ အေတြ ႔ေၾကာင္  ့ ေသြ းသားေတြေျဗာင္ းဆန္ေနစဥ္ က အသိ တရား ေတြ ေမွ းမွ  ိန္၍ေနခဲ  ့ရေသာ ္  လည္ း ေသြ းသားမ်ားအစြ မ္ းကုန ထႂ ္ က ြ ၿပီ း ျပန္ လည္ ၿငိ မ္သက္ သြ ားရာတြင္ေတာ ့ အသိ တရားေတြ က ထင္ းကနဲ လင္ း  လာခဲ  ့သည္ ။ ဇာေလးျဖဴ  အတင္ း႐ုန းကန္ ္ ေျပးထြ က္ ခဲ  ့သည္ ။ ေသာ ္ ဇင္ ကလည္ း သူ မ၏အပ်ဳိ စင္ဘ၀ကု  ိ အရယူႏ  ိငု ္ခ  ့ ၿပီ ဲ  မု  ိ ႔ သူ မကု  ိ မတားဆီ းခဲ  ့ေတာ ့  ပါ။ သူ မတစ္ ကု  ိ ယ္ လု  ံ း နာက်င္ ကု  ိ က္ ခဲ၍ေနသည္ ။ ဒါေပမယ္  ့ အိ မ္ ျပန္ေရာက္ ေတာ ့ သူ မကု  ိ ယ္ သူ မ  မသတီသည္ မု  ိ ႔ တစ္ ကု  ိ ယ္ လု  ံ းကု  ိေခ်းခၽြ တ္ ေရ 14

PDF by Had3s.com

ခ်ဳိ းပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ၿပီ းလွ ်င္ အကု  ိ က္ အခဲေပ်ာက္ ေဆးေသာက္ ကာ စိ တ္ ပန္ းလူ ပန္ းျဖစ္ လာသည္ မု  ိ ႔ အိ မ္ ကု  ိေနမေကာင္ းဘူ းဟု အေၾကာင္ းျပကာ အိ ပ္ ပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ဇာေလးျဖဴမည္  မွ ်ၾကာေအာင္ အိ ပ္ေပ်ာ္ သြ ားခဲ  ့သည္ မသိ။ အိ ပ္ခန္ းတံခါးကု  ိ  တေဒါက္ တေဒါက္ ေခါက္ ေသာအသံ ၾကားရမွ ႏု  ိ းလာခဲ  ့သည္ ။ ဇာေလးျဖဴ  အိ ပ္ခန္ းတံခါးဖြင  ့ လု ္   ိ က္ လွ ်င္ သူ ျဗံးဳ ကနဲ ေတြ ႔ ျမင္ လု  ိ က္ ရေသာသူ က ညိးဳ ငယ္ ေသာမ်က္ ႏွ ာထားႏွင  ့ ္ ျမင္  ့ေက်္ ာ ပင္ ျဖစ္သည္ ။ လက္ ထဲ  က အေငြ ႔ တေထာင္ းေထာင္ းထေနေသာ ဟင္ းေသာက္ ပန္ းကန္ လု  ံ းႀကီ းတစ္ လု  ံ းကု  ိ လင္ဗန္ းငယ္ တစ္ခ်ပ္ေပၚတြင္  တင္၍ကု  ိင လာသည္ ္ ။ အနံ ႔ရ  လု  ိ က္ သည္ ႏွင  ့္ သူ မသိ ပ္ ႀကိက ဳ ္ ေသာ ေၾကးအု  ိ းဆု  ိသည္ ကိ  ု ဇာေလးျဖဴသိ လု  ိ က္ သည္ ။  ““ညီ မေလး

ေနမေကာင္ းဘူ းဆု  ိ လိ  ု ႔ အစ္ ကု  ိသြ ား၀ယ္ လာတာ....”” 

 ““ေပးေလ....”” 

 ျမင္  ့ေက်္ ာ  မ်က္ ခု  ံ းတစ္ ဖက္ ျမင္  ့ တက္ သြ ားသည္ ။ “ေပးေလ” ဆု  ိေသာ အသံေလးက သူ မႏႈ တ္ ဖ်ားမွ တစ္ခါဘူ းကမွ ျမင္  ့ေက်္ ာ မၾကားဘူ းခဲ  ့ေသာ ႏူ းညံ  ့ လြန းလွ ္ သည္  ့ ေလယူေလသိ မ္ းအသံေလးျဖစ္သည္ ။ သူ လွ မ္ းေပးသည္ ကု  ိ ယူ၍ ဇာေလးျဖဴ  အိ ပ္ခန္ းဖက္ ျပန္ လွည  ့ လု ္   ိ က္ သည္ ။  ““ ၀င္ေလ အစ္ ကု   ိ.....ဒါ ကု  ိ ယ္  ့ည မီ အခန္ းပဲ ဟာ....”” 

 ျပန္ ထြ က္ မသြ ားေသးဘဲ ေနာက္ တြင္ရပ္ လ်က္ ရွ  ိေနသည္  ့ ျမင္  ့ေက်္ ာ ကု  ိ သူ မေျခလွ မ္ းျပင္ရင္ လွည  ့္ ေျပာသည္ ။  ျမင္  ့ေက်္ ာ ရဲရ ၀င္ ဲ   ့ ၀င္  ့ ႀကီ းသူ မ ေနာက္ မွ လု  ိ က္ ပါလာခဲ  ့သည္ ။ အိ ပ္ခန္ းထဲ မွ စာေရးစားပြ    ဲေလးေပၚသိ  ု ႔ ေၾကးအု  ိ းပန္ းကန္ ကု  ိ တင္ လု  ိ က္ ၿပီ း သူ ႔ ကု  ိ လွည  ့ ၾကည္ ္   ့သည္ ။  ““ ထု   ိငေ္ လ အစ္ ကု  ိ...””   ““အင္ း....”” 

15

PDF by Had3s.com

 ““ေဖေဖနဲ ႔ေမေမေရာ....””   ““ေစာေစာကပဲ အျပင္ ထြ က္ သြ ားၾကတယ္ ”” 

ဇာေလးျဖဴ   ထု  ိင လု ္   ိ က္ ၿပီ း ပန္ းကန္ ထဲ မွေက ႂ ြဇြန းေလးကု ္   ိေကာက္ ၍ကု  ိင လု ္   ိ က္ သည္ ။ သူ မ၏လက္ ေလးေတြ က  တဆတ္ ဆတ္ တုန၍ ္ ေနသည္ ။  ““ ဟင္......ညီ မေလး

ေန....ေန....အစ္ ကု  ိ တု  ိ က္ မယ္ .....”” 

 ျမင္  ့ေက်္ ာ  ျပာျပာသလဲ သူ မ၏လက္ ထဲ မွ တဆတ္ ဆတ္ ခါေနေသာ ေႂကြဇြန းေလးကု ္   ိ ယူ လု  ိ က္ သည္ ။ ၿပီ းေတာ ့ ေၾကးအု  ိ းကု  ိ ငု  ံ းဥေလးပါေအာင္ ခပ္ လု  ိ က္ ၿပီ း သူ ႔ ပါးစပ္ႏွင  ့္ေအးသြ ားေအာင္ မႈ တ္ သည္ ။ သူ ႔ မ်က္ ႏွ ာႏွင  ့ တစ္ ္ ေပခန္ ႔သာကြ ာေ၀းသည္  ့ ဇာေလးျဖဴ၏မ်က္ နွ ာကု  ိ သူ မၾကည္  ့ေသး။ ဇြန းထဲ မွ ္ ငု  ံ းဥႏွင  ့္အရည္ ေလးမ်ား အထု  ိ က္ ေလ်ာက္ ေအးသြ ားေစရန္ ကု  ိသာ သူအာ႐ု  ံေရာက္ ေနသည္ ။ အတန္ငယ္ ေအးသြ ားေလာက္ ေတာ ့  မွ.....  ““ေရာ့ ညီ မေလး

ေသာက္ လု  ိ က္ ”” 

ဇာေလးျဖဴ၏  မ်က္ ႏွ ာကု  ိ ၾကည္  ့၍ဇြန းကု ္   ိ သူ မ၏ႏႈ တ္ ခမ္ းရဲရဲေလးေတြနားတု  ိ းကပ္၍တု  ိ က္ သည္ ။ ျမင္  ့ေက်္ ာ  ပထမဆု  ံ းသူ ႔ ကိ  ု စု  ိ က္ ၾကည္  ့ေနေသာ  မ်က္ ရည္ မ်ားျပည္  ့ႏ က္ ွ ေနသည္  ့ ဇာေလးျဖဴ၏မ်က္  ၀န္ းမ်ားကု  ိ သူရင္ဆ  ိုငေ္ တြ ႔ လု  ိ က္ ရသည္ ။ ႏႈ တ္ ခမ္ းဖ်ားသု  ိ ႔ ဇြန းေလးေရာက္ ္  လာေတာ ့ ဇာေလး  ျဖဴပါးခ်ဳိ င္  ့ေလးတစ္ ဖက္ ေပၚေအာင္ ျပံးဳ လု  ိ က္ သည္ ။ မ်က္ ရည္ မ်ားႏွင္  ့ ျပံးဳ ေနေသာ ဇာေလးျဖဴ၏  မ်က္ နွ ာလွ လွေလးက ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏အသည္ း ႏွ လု  ံ းကု  ိဆ ပ္ု  ယူဆ    ဲြခါလု  ိ က္ သည္ ။ အျပံးဳ ေလးႏွင္  ့အတူ ဇာေလးျဖဴ၏  လက္ ေလးတစ္ ဖက္ က ဇြန းကု ္   ိင ထားေသာ ္  ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏လက္ ဖမု  ိ းေပၚေရာက္ ၍လာၿပီ း နီေစြ းေသာ သူ မ၏ႏႈ တ္ ခမ္ းႏွ စ္ လႊ ာကု  ိအထဲ မွ  ျဖဴေဖြ းညီညာေသာသြ ားေလးမ်ားေပၚလာသည္ အထိ ဖြင  ့ ဟ၍ ္ ေႂကြဇြန းထဲ မွ ္ င  ံ းဥႏွ ု င  ့္ အရည္ ေလးေတြ ကု  ိ ေသာက္ လု  ိ က္ သည္ ။ 16

PDF by Had3s.com

 ျမင္  ့ေက်္ ာ ေၾကးအု  ိ းတစ္ဇနြ  းၿပီ ္  းတစ္ဇနြ  းမႈ ္  တ္ ၍တု  ိ က္ သည္ ။ ဇာေလးျဖဴမ်က္  ၀န္ းမွ  မ်က္ ရည္ မ်ားတေျဖးေျဖးခန္ းေျခာက္ ၍သြ ားေသာ ္  လည္ း ေၾကးအု  ိ းလွ မ္ းတု  ိ က္ လု  ိ က္ သည္  ့ ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏လက္ ဖမု  ိ းကု  ိ သူ မ၏လက္ ေလးႏွင  ့္  လွ မ္ း၍လွ မ္ း၍ဆု ပ္ ကု  ိင လု ္   ိ က္ တု  ိင း ဖန္ ္  တီ းျဖစ္ေပၚလာေသာ သူ မ ၏ အျပံးဳ ေလးကေတာ ့ ေပ်ာက္  ကြ ယ္ ၍မသြ ားေပ။ ေၾကးအု  ိ းပန္ းကန္ တစ္ ၀က္ က်ဳိ းသြ ားေခ်ၿပီ။  ““ဇာေလး

ေတာ ္  ၿပီ အစ္ ကု  ိ”” 

 ““ တစ္ ၀က္ ႀကီ းမ်ားေတာင္  က ် န္ ေသးတယ္ .......ေသာက္ လု  ိ က္ ပါဦ းလား.....””   ““ ဟင္   ့အင္ း....ဇာေလး မေသာက္ ႏု  ိင္ေတာ ့ ဘူ း..... ထားခဲ  ့ေလ.....ဆာေတာ ့  ထပ္ေသာက္ မွ ာေပါ့.....””   ““ဒါဆု .....””    ိ အစ္ ကု  ိသ ားမယ္ ြ  ““အင္ း....အင္ း.....”” 

သူ မေရွ႕မွ ျငင္သာစြ ာထ၍ ၾကင္နာစြ ာၾကည္  ့ ၿပီ းထြ က္ သြ ားသည္  ့ ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏ေက်ာျပင္ ႀကီ းကု  ိ ၾကည္  ့ရင္ း ေစာေစာကေျခာက္ ေသြ ႔သြ ားခဲ  ့ ၿပီ ျဖစ္ ေသာ မ်က္ ရည္ မ်ားကျဗံ းဳ ကနဲ ပု  ိ းပု  ိ းေပါက္ ေပါက္ က်၍လာသည္ ။ ျမင္  ့ေက်္ ာ လည္ း အခန္ း၀ကထြ က္ သြ ားေရာ ဇာေလးျဖဴ  အိ ပ္ ယာေပၚေျပးတက္  ၿပီ း ေခါင္ းအု  ံ းေပၚေမွ ာက္ ကာရႈ  ိ က္ ႀကီ းတငင္အားပါးတရ ငု  ိခ်လု  ိ က္ ေတာ ့ သည္ ။ ခ်စ္ ျခင္ းေမတၱ ာတရားတြင ္ ဂ႐ု စု  ိ က္ မႈ၊ ၾကင္နာမႈ၊ ယု ယမႈေတြ က ရာခု  ိငႏ္ ႈန းေတာ ္ ္ ေတာ ္  မ်ားမ်ားျပည္  ့ႏ က္ ွ  ပါ၀င္ေနသည္ ဆု  ိ တာကု  ိ ဇာေလးျဖဴထင္ ထင္ လင္ းလင္ းသိခ  ့ရဲ ေပၿပီ။  ထိ  ု ႔အတူ အထင္ ႀကီ းမႈ၊ အားက်မႈ ေတြ ေၾကာင္  ့ ျဖစ္ေပၚလာခဲ  ့သည္  ့ ခင္ မင္ စိ တ္ ကု  ိ လည္ း အခ်စ္ လု  ိ ႔ ထင္ ျမင္ မိခ  ့ လု ဲ   ိ ႔ေစာ္ ကားခံခ  ့ရဲ တာကု  ိ လည္ း ဇာေလးျဖဴနဖူ းေတြ ႔ဒ းေတြ ႔ ူ ေတြ ႔ခ  ့ဲရၿပီ။ ဇာေလးျဖဴ  အိ မ္ တြင ကု ္  တ္ ၍ေနခဲ  ့သည္  ့ရက္ ေတြ၌ ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏သူ မအေပၚ  ထားရွ  ိသည္  ့ ေမတၱ ာ၊ အၾကင္နာေတြ ကု  ိ ဆက္ တု  ိ က္ ဆု  ိသလု  ိ ထိေတြ ႔ခ စားခဲ ံ   ့ရသည္ ။ ``ငါ......အစ္ ကု  ိ ႔ ကု  ိ ခ်စ္ မိေနၿပီ လား`` ဆု  ိ တဲ  ့ေမးခြန းကု ္   ိ ဇာေလးျဖဴ  မၾကာခဏ သူ မကု  ိ ယ္ သူ မျပန္၍ ေမးျမန္ းေနမိသည္ ။ 17

PDF by Had3s.com

ခါတု  ိင းထက္ ္ အစ္ ကု  ိ ႔ ကု  ိ ပု  ိ ၿပီ း ခင္ တြ ယ္ လာမိ တာေတာ ့ အမွန ပင္ ္ ။ အစ္ ကု  ိ လု  ိ က္ မပု  ိ ႔ႏ  ိုငေ္ သာေန႔ မ်ားတြ င္  တစ္ဥ းတည္ ီ  းေက်ာင္ းသု  ိ ႔ လာရသည္  ့အခါမ်ား၌ ဇာေလးျဖဴစိ တ္ ထဲ လႈ ပ္ရ ားေနရေသာ စက္ ွ ႐ု ပ္ တစ္႐ ပ္ု ႏ ယ္ ွ သူ မ  ကု  ိ ယ္ သူ မ ခံ စားေနရသည္ ။ ``ဇာေလး....နင္   ့ ကု  ိဒီေန႔ ၾကည္  ့ရတာတစ္ မ်ဳိ းပဲ......ဘာျဖစ္ေနတာလဲ...`` ``ဘာမွ မျဖစ္ ပါဘူ းဟာ....`` ``ညီ းက

ဘာမွ မျဖစ္ေပမယ္  ့ ငါကေတာ ့ ဒီေန႔ က ကု  ိ ကု  ိ က ညီ းနဲ ႔ မပါလာေတာ ့ ငါ့ရင္ ထဲ မွ ာတစ္ မ်ဳိ းဘဲ.....အဟိ`` `` ဟင္ း...``

ဇာေလးျဖဴ  သူငယ္ ခ်င္ းမေလးေတြ ကု  ိ ၾကည္  ့ ၿပီ းသက္ ျပင္ းခ်လု  ိ က္ သည္ ။ ``ဘာလဲ.....နင္   ့အစ္ ကု  ိန ႔ဲငါနဲ ႔ သေဘာမတူ လု  ိ ႔ လား`` `` ဟု တ္ တယ္

ေမခင္.....``

`` ဟင္.....ဘာ.....ဘယ္ လု   ိ...`` ``ငါ

ရွင းရွ ္ င းဘဲ ္ ေျပာမယ္ ဟာ......နင္   ဲနအ ႔ စ္ ကိ  ု   ဲန ကလည္ ႔  း ဘာမွ မျဖစ္ေသးပါဘူ း....ငါႀကိေဳ ျပာထားသင္  ့ တယ္ .....နင္န ႔ဲသေဘာမတူဘူ းဆု  ိ တာထက္  မျဖစ္ႏ  ိုငဘ ္ ူ းလု  ိ ႔ ငါေျပာခ်င္ တယ္ `` ``ဘာျဖစ္ လု   ိ ႔....`` ``ငါ

သူန ႔ ယူ ဲ ရမွ ာ....``

`` ဟယ္ ``

18

PDF by Had3s.com

ဇာေလးျဖဴ  သူ မကု  ိ ယ္ သူ မပင္ ဒီ စကားဘယ္ လု  ိ ထြ က္ သြ ားသလဲ သတိ မထားမိ လု  ိ က္ ။ ျပာဖု  ံ းေနေသာ အခ်စ္ မီ းခဲေလးက တု  ိ က္ ခတ္ လု  ိ က္ ေသာေလေၾကာင္  ့နရီ ဲသ ားၿပီ ြ ။ သူ မအစ္ ကု  ိ ႔ ကု  ိ ခ်စ္ မိေနၿပီဆ  ိ တာကု ု   ိ လည္ း  တစ္ ၿပိငဳ ္နက္ တည္ းသိ လု  ္  ိ က္ ရသည္ ။ ``ရွင းရွ ္ င းေျပာစမ္ းပါ ္ ဇာေလးရာ.....``

ေမခင္ စိ တ္ ရႈ ပ္ ပု  ံ ျဖင္  ့ ေခါင္ းကု တ္ ရင္ းေျပာသည္ ။ ``သူ က

ေဖေဖ့သူငယ္ ခ်င္ းရဲ႕သား.... လူ ႀကီ းေတြ က ငါတု  ိ ႔ငယ္ ငယ္ ထဲ က သေဘာတူ ထားၾကတာ..... ကဲ အတန္ းခ်ိန္န းၿပီ ီ သြ ားၾကမယ္ .....`` ဇာေလးျဖဴ  ေကာက္ ကာငင္ ကာမတ္ တပ္ ထရပ္သည္ ။ `` ဟဲ   ့ ေနအု  ံ း......ေနအု  ံ း.....နင္ ကေရာ သူ ႔ ကု  ိ ဘယ္ လု  ိသေဘာထားလဲ.....`` ``ခ်စ္ ...... တယ္ ``

ေဟး......ေကာင္ မေလးေတြ လက္ ခု ပ္ လက္ ၀ါးတီ းၿပီ း ၾသဘာေပးၾကသည္ ။ `` ဟင္ နင္ တု   ိ ႔......နင္ တု  ိ ႔ ငါ ့ ကု  ိ ...... ကဲ ဟာ..... ကဲ ဟာ....``

ဇာေလးျဖဴ  ရွ က္ ရွ က္ ျဖင္  ့အနီ းဆု  ံ း ေမခင္ ကု  ိ ထု႐  ိ က္ ု  ပစ္ လု  ္  ိ က္ သည္ ။ ဇာေလးျဖဴ  အရိ ပ္အကဲ ကု  ိ ဖမ္ းမိေနေသာ သူငယ္ ခ်င္ းမေလးမ်ားက သူ တု  ိ ႔အခ်င္ းခ်င္ းတု  ိင ပင္ ္ ၍ ဇာေလးျဖဴ၏အတြ င္ းစိ တ္ ကု  ိ ေဖာ္ ထု တ္ ခဲ  ့ ျခင္ းပင္  ျဖစ္ေလသည္ ။ အစ္ ကု  ိ ႔အေပၚမွ ာ ငါတရားရဲ႕လား ဆု  ိေသာေမးခြန းကု ္   ိ ဇာေလးျဖဴ  သူ မကု  ိ ယ္ သူ မ မၾကာခဏေမးေနမိသည္ ။ ငါ့ရဲ႕မသန္ ႔ရငွ  းတဲ ္   ့ ခႏၶ ာကု  ိ ယ္ နဲ ႔ အစ္ ကု  ိ ႔ ကု  ိခ်စ္ လု  ိ ႔ ငါတရားပါ ့ မလား......အု  ိ.... မသန္ ႔ရွင းဘူ းဆု ္   ိ တာ

19

PDF by Had3s.com

ဘာလဲ ငါအရင္ ကခ်စ္သူ ထားခဲ  ့ ၿပီ း  လြန လြ ္ န ၾကဴ ္ းၾကဴးျဖစ္ ခဲ  ့ တာမွ မဟု တ္ တာဘဲ......ငါ ့ ကု  ိအဓမၼ ၾကံ လု  ိ ႔ ျဖစ္ခ  ့ရဲ တာဘဲ ခ်စ္ တယ္ ဆု  ိ တဲ  ့ စကားကု  ိငါေျပာခဲ  ့ ဖူ းတာမွ မဟု တ္ တာ၊ ေနာက္ ၿပီ း ငါ့ရင္ ထဲ ကလည္ း ဘယ္ သူ ႔ ကု  ိ  မွ ခ်စ္ခဲ  ့ဘူ းတာမွ မရွ  ိ တာ....... ငါခ်စ္ တာ အစ္ ကု  ိ ႔ ကု  ိဘ.ဲ .....အစ္ ကု  ိ ဟာ ငါ့ရဲ႕အခ်စ္ဦ းပဲ..... မသန္ ႔ရွင းတဲ ္   ့ ခႏၶ ာကု  ိ ယ္ လု  ိ ႔ေျပာရေအာင္ လဲ ငါ့ခႏၶ ာကု  ိ ယ္ မွ ာဘာေတြ ျဖစ္ ၿပီ း က်န္ခဲ  ့ လု  ိ ႔ လဲ....အစ္ ကု  ိ ႔အတြ က္ နစ္နာစရာ ေတြ ငါ့ခႏၶ ာကု  ိ ယ္ မွ ာ ဘာေတြရ  ိ လု ွ   ိ ႔ လဲ....``ေတြ းရင္ း ဇာေလးျဖဴမွ န္ တင္ခ  ံုေရွ႕သု  ိ ႔သြ ား၍ ရပ္ လု  ိ က္ သည္ ။  ၿပီ းေတာ ့  ကု  ိ ယ္ လု  ံ းေပၚမွန ႀကီ ္  းေရွ႕တြင္ သူ မ၏ကု  ိ ယ္ ေပၚမွ အ၀တ္ အစားေတြ ကု  ိ တစ္ လႊ ာျခင္ းခၽြ တ္ ပစ္သည္ ။ ေနာက္ ဆု  ံ းခါးမွ ထဘီေလးကု  ိခ တ္ ၽြ ၍ မွန တင္ ္ ခ  ံေု ရွ႕ရွ  ိ ေခြ းေျခေလးေပၚတြင တင္ ္  လု  ိ က္ သည္ ။ ဇာေလးျဖဴ   ၀တ္ လစ္ စလစ္ ျဖစ္သ ားေသာ ြ သူ မ၏ကု  ိ ယ္ လု  ံ းေလးကု  ိ မွန ထဲ ္  တြင လွ ္ ည  ့ ပတ္ ္  ၾကည္  ့ရႈေနမိသည္ ။ ``အစ္ ကု   ိ ႔အတြ က္

င့  ါတစ္ ကု  ိ ယ္ လု  ံ းဟာ စင္ းလု  ံ းေခ်ာလွ ေနတာပဲ ဟာ......``

ဇာေလးျဖဴ  စိ တ္ ထဲသန္ ႔၍သြ ားသလု  ိခ စားလု ံ   ိ က္ ရသည္ ။ ျပန္ ၀တ္ ရန္အတြ က္ သူ မေရွ႕ရွ  ိေခြ းေျခေလးေပၚမွ  ထဘီေလးကု  ိ လွ မ္ း၍ဆြ    ဲ ယူ လု  ိ က္ သည္ ။ ``ညီ မေလး....`` `` ဟင္......`` `` ဟာ....``

အိ ပ္ခန္ းတံခါးကု  ိ တြန းဖြ ္ င  ့္၍၀င္ လာေသာ ျမင္  ့ေက်္ ာ မွ ာ ဇာေလးျဖဴေရွ ႕တြင္ေျခစု  ံရပ္၍မ်က္  လု  ံ းအစု  ံ ကု  ိ  မွ  ိ တ္ ပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ဇာေလးျဖဴက  လက္ ထဲ မွ မ၀တ္ ရေသးေသာ ထဘီေလးျဖင္  ့ သူ မေရွ႕ပု  ိင းကု ္   ိ ကာကြ ယ္ ပါ ေသာ ္  လည္ း ျမင္  ့ေက်္ ာ ကေတာ ့ ဇာေလးျဖဴ၏မိ ေမြ းတု  ိင းဖေမြ ္  းတု  ိင းအလွ ကု ္   ိ  လု  ံ းလု  ံ းလ်ားလ်ားေတြ ျမင္  ႔ သ ားခဲ ြ   ့ရသည္ ။ ဇာေလးျဖဴ  သူ မ၏ေရွ႕မွ လက္ တစ္ ကမ္ းအလု  ိ တြင္ရ  ိေွ သာ  ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏ရင္ခြင ထဲ ္ သ  ိ ႔ တု ု   ိ း၀င္ လု  ိ က္ သည္ ။ ``ရွ က္ လု   ိ က္ တာ အစ္ ကု  ိရယ္ ``

20

PDF by Had3s.com

 လက္ တစ္ ဖက္ က ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏ခါးကု  ိ ဖက္ လု  ိ က္ ၿပီ း သူ မ၏မ်က္ ႏွ ာေလးက ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏ရင္အ ပ္ု  က်ယ္  ႀကီ းကု  ိ  ပါးအပ္ ကာပြ တ္ သပ္ လ်က္ ရွ  ိသည္ ။ ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏လက္ ႏွ စ္ ဖက္ က ဇာေလးျဖဴ၏ကု  ိ ယ္ လု  ံ းတီ းေလးကိ  ု  တင္ းၾကပ္ စြ ာဖက္ လု  ိ က္ ၿပီ း သူ မ၏ပါးေလးကု  ိင  ံ ႔၍ ု နမ္ းသည္ ။ ၀မ္ းသာၾကည္ ႏူ းမႈ ျဖင္  ့ ဇာေလးျဖဴက သူ ႔ မ်က္ ႏွ ာကု  ိ ေမာ့၍ၾကည္  ့ လု  ိ က္ ေတာ ့ သူ မ၏နီေစြ းေသာႏႈ တ္ ခမ္ းေလးေတြ က သူ ႔ႏ တ္ ႈ ခမ္ းထူ ထူ ႀကီ းမ်ားၾကားတြ င္  ပါသြ ားသည္ ။ ႏွ စ္ ကု  ိ ယ္ ၾကားတြင္ ဇာေလးျဖဴလက္ ေလးတစ္ ဖက္ ႏွင  ့ဆ ္    ဲ ကု ြ   ိင ထားေသာ ္ သူ မ၏ထဘီေလးက  လက္ ကလြ တ္ လ်က္  ၾကမ္ းျပင္ေပၚေလွ ်ာကနဲ က်၍သြ ားသည္ ။ ဆန္ ႔ က်င္ဘက္ လိင တု ္   ိ ႔၏ ထိေတြ ႔ မႈ က အသိ တရားႏွင  ့္ ဆင္ ျခင္ တံ  ု တရားတု  ိ ႔ ကု  ိ တဒဂၤေမွ းမွ  ိန္ေစသည္ ။  ျမင္  ့ေက်္ ာ ဇာေလးျဖဴ၏  ကု  ိ ယ္ လု  ံ းတီ းေလးကု  ိ ေစြ ႔ ကနဲေပြ ႔၍ ကု တင္ေပၚတင္ေပးလု  ိ က္ ၿပီ း သူ ကပါကု တင္ေပၚတက္ လု  ိ က္ သည္ ။ ၿပီ းလွ ်င္  မ်က္  လု  ံ းအစု  ံ မွ  ိ တ္ ၍ ရင္ေတြ တစ္ဒ တ္ ိ ဒိ တ္ ခုန္ေနေသာ ဇာေလးျဖဴ၏ ေရႊရင္ႏ စ္ွ  မႊ ာကု  ိ လက္ ဖ၀ါးျဖင္  ့အ ပ္ု  ကာပြ တ္ သပ္ ကစားၿပီ းငု  ံ ႔၍စု  ိ ႔သည္ ။ သူ တႁပြ တ္ ႁပြ တ္ စု  ိ  ္ ႔သမွ ် ဇာေလးျဖဴ၏ရင္ အု  ံေလးက ေကာ ့ ၍ေကာ ့ ၍တက္ ေနရသည္ ။ ``အု   ိ....အစ္ ကု  ိ...``

 ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏လက္ တစ္ ဖက္ က သူ မ၏ေပါင္ ၾကားသု  ိ ႔ေရာက္ သြ ားၿပီ း ေၾကာင္ေလးတစ္ေကာင္၏အေမႊ းေလးေတြ ကု  ိ ပြ တ္ သပ္သလု  ိ ဇာေလးျဖဴ၏အေမႊ းေလးေတြ ကု  ိ ပြ တ္ သပ္ရင္ း ေပါင္ႏ စ္ွ  လု  ံ းၾကားသု  ိ ႔ သူ ႔ လက္ က ေလွ ်ာကနဲဆင္ းသြ ားရာမွ ေစာက္ ပတ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားႀကီ းမ်ားကု  ိ သူ ႔ လက္ ဖ၀ါးႀကီ းျဖင္  ့  ထက္ ေအာက္ စုနဆ ္ န္ ဖြ ဖြရြရေြ လးပြ တ္ ၍ေပးသည္ ။ ခ်စ္ သူ၏ၾကင္နာယု ယမႈေတြ က ဇာေလးျဖဴ၏ရင္ အတြင းသု ္   ိ ႔ တု  ိင ္ တုနရ္ င္  လႈ  ိ က္ ေမာ၍ေနရသည္ ။ ``အစ္ ကု   ိရယ္ ``

သူ မ၏ သံရွည္ေလးမ်ားျဖင္  ့ ညီ းသံအဆု  ံ း ျမင္  ့ေက်္ ာ က သူ ႔ ပုဆ  ိ းကု ု   ိခ တ္ ၽြ  ၿပီ း ဇာေလးျဖဴေပၚသု  ိ ႔ခ တက္ ြ  လု  ိ က္ သည္ ။ ခ်ိန္သားမကု  ိ က္ ဘဲ အေပၚဖက္ သု  ိ ႔နနဲ ဲေရာက္ သြ ားသျဖင္  ့ ေထာင္ မတ္ ေနေသာလီ းႀကီ းက ဆီ းခု  ံ 21

PDF by Had3s.com

ေလးေပၚသု  ိ ႔ေရာက္ ၍ေနၿပီ း လု  ံ းတစ္ေနေသာအု ႀကီ းက ေစာက္ ပတ္ ေရွ႕တြင ကပ္ ္ ၍ေနသည္ ။ ခ်ိန္သားကု  ိ က္ ေအာင္ ျမင္  ့ေက်္ ာ ေအာက္ သု  ိ ႔ ျပန္၍ေလွ ်ာမခ်မီ မွ ာပင္ ဇာေလးျဖဴက သူ မ၏ကု  ိ ယ္ လု  ံ းတီ းေလးကု  ိ  လူ းလြန ႔္ ၍ ေခါင္ းရင္ းဖက္ သု  ိ ႔ တေဖးေျဖးေလးတု  ိ းလု  ိ က္ ေတာ ့  လီ းေခ်ာင္ းႀကီ းက တေျဖးေျဖးေလွ ်ာဆင္ းသြ ားၿပီ း  လီ းထိ ပ္ ကေစာက္ ပတ္ ၀သု  ိ ႔ေထာက္ မိသြ ားသည္ ။ စု  ိ စြ တ္ မႈ က လီ းထိ ပ္ ႀကီ းကု  ိ ထိေတြ ႔ လု  ိ က္ သည္ ႏွင  ့ ္ ျမင္  ့ေက်္ ာ  တစ္ ကု  ိ ယ္ လု  ံ းၾကက္ သီ းထသြ ားသည္ ။ ခ်က္ ခ်င္ းပင္ သူ ႔ တင္ ပါးႀကီ းမ်ား၏အားကု  ိ ယူ၍ လု  ိ းသြင းလု ္   ိ က္ သည္ ။ ``အေမ့.....အစ္ ကု   ိ....အ.....အ``

 လမ္ းေၾကာင္ းတြင္ ေခ်ာဆီ မ်ားျပည္  ့ လွ ်ံသလု  ိ ျဖစ္ေနျခင္ းေၾကာင္  ့ လီ းႀကီ းက တစ္ဆ  ံ းကၽြ ု   ံ ၀င္သ ားသလု ြ   ိ  ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏ကု  ိ ယ္ လု  ံ းႀကီ းကလည္ း သူ မ၏ကု  ိ ယ္ ေပၚသု  ိ ႔ ေမွ ာက္ ခ်လု  ိ က္ ၿပီ း သူ မ၏မ်က္ ႏွ ာေလးကု  ိ တဖြ ဖြနမ္ း ရင္ းက ဖင္ ႀကီ းႂက ြ က ႂ  ြ ၿပီ းေဆာင္  ့ လု  ိ းသည္ ။ ``သိ ပ္ခ်စ္ တာဘဲ.....ညီ မေလးရယ္ ....`` ``ခ်စ္ တယ္

အစ္ ကု  ိရယ္ ``

 တဖြ တ္ ဖြ တ္ တႁပြ တ္ ႁပြ တ္ အသံ မ်ားက စီ းခ်က္  က်က်ထြ က္ ေပၚေနရာမွ တေျဖးေျဖးျမန္ဆန္၍စိ ပ္ လာသည္ ။ ဇာေလးျဖဴက  ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏ကု  ိ ယ္ လု  ံ းႀကီ းကု  ိ တင္ းၾကပ္ စြ ာဖက္ ၿပီ း ခ်စ္သူအလု  ိ က် ေကာ ့ ေကာ ့ ေပးေနရင္ း  မွ သူ မ၏ကု  ိ ယ္ လု  ံ းေလးဆတ္ ကနဲေကာ ့  တက္ သြ ားသည္ ။ ``အား.......အစ္ ကု   ိ......အား.....အာ.....အင္ း.... ဟင္ း.....`` ``ခ်စ္ ...... ခ်စ္ တယ္ .....ညီ မေလးရယ္ .....အင္ း....``

ေနာက္ ဆု  ံ း အားရပါးရေဆာင္  ့ခ်လု  ိ က္ ေသာ လီ းႀကီ းႏွင  ့္အတူ ျမင္  ့ေက်္ ာ ၏ခါးႀကီ းမွ ာ  တတြန ႔ တြ ္ န ႔ ျဖစ္ ္ သြ ားရေတာ ့ ေလသည္ ။

 ၿပီ းပါၿပီ 22

PDF by Had3s.com

View more...

Comments

Copyright © 2017 DOCIT Inc.